Avalehele
 

XYZAL

PAKENDI INFOLEHT

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
Hoidke infoleht alles. Teil võib vaja olla seda uuesti lugeda.
Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu arsti või apteekriga.
Ravim on määratud teile ja seda ei tohi anda teistele ka juhul, kui nende haigusnähud tunduvad olevat sarnased.

Sellest infolehest leiate:

1. Mis on XYZAL ja milleks seda kasutatakse
2. Enne XYZALi kasutamist
3. Kuidas XYZALi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. XYZAL tablettide säilitamine
6. Lisainfo

XYZAL

5 mg kaetud tabletid
levotsetirisiindivesinikkloriid

Toimeaine on levotsetirisiindivesinikkloriid.
Abiained: mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat, hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), makrogool 400.

Müügiloa hoidja:
UCB Pharma Oy Finland
Malminkaari 5
FIN-00700 Helsinki
Finland – Soome
Tel: +358 9 2290 100
Faks: +358 9 2290 1010

Tootja:
UCB Pharma s.a.
Via Praglia 15
I-10044 Pianezza (TO)
Italy – Itaalia

1. MIS ON XYZAL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Xyzal on allergiavastane preparaat, mida kasutatakse järgmiste allergiliste haiguste sümptomite raviks:

- sesoonne allergiline nohu (sealhulgas silmasümptomid);
- aastaringne allergiline nohu;
- krooniline idiopaatiline urtikaaria (nõgestõbi).

2. ENNE XYZALI KASUTAMIST

XYZALi ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:
Kui te olete ülitundlik (allergiline) levotsetirisiin-/tsetirisiindivesinikkloriidi või mõne teise sarnase keemilise struktuuriga aine või Xyzal tablettide mõne abiaine suhtes.
Kui teie neerutalitlus on täielikult või peaaegu täielikult lakanud (anuuria).

Laktoosisisalduse tõttu Xyzal tablettides ei tohi neid kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, Lappi laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäire.

Ettevaatust XYZALi kasutamisel:
- Xyzali ei soovitata kasutada alla 6-aastastel lastel.
- Neerutalitluse häiretega patsientidel võib kasutada väiksemat annust vastavalt neeruhaiguse raskusele; annuse määrab kindlaks teie raviarst.
- Maksatalitluse häiretega patsiendid kasutavad tavalist soovitatud annust.
- Nii neeru- kui maksatalitluse häiretega patsientidel võib kasutada väiksemat annust sõltuvalt neeruhaiguse raskusest; annuse määrab kindlaks teie raviarst.

Xyzali manustamine koos söögi ja joogiga:
Ettevaatust Xyzali manustamisel samaaegselt alkoholiga.
Tundlikel patsientidel võib levotsetirisiini ja alkoholi kooskasutamine mõjutada reaktsioonikiirust ning autojuhtimise ja liikuvate mehhanismidega töötamise võimet.

Rasedus
Küsige arstilt või apteekrilt nõu enne mistahes ravimi kasutamist. Kuigi loomkatsetes ei ole ilmnenud ebasoodsaid toimeid, ei tohi Xyzali raseduse ajal kasutada. Kui te peaksite raseduse ajal kogemata võtma Xyzali, ei ole kahjulikku toimet lootele karta, ent ravimi võtmine tuleb sellele vaatamata koheselt lõpetada.

Rinnaga toitmine
Küsige arstilt või apteekrilt nõu enne mistahes ravimi kasutamist. Xyzali ei tohi rinnaga toitmise ajal kasutada, kuna eeldatakse, et toimeaine eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja liikuvate mehhanismidega töötamine:
Ei ole tõestatud, et Xyzal soovitatud annuses mõjutaks reaktsioonikiirust või autojuhtimise võimet.
Siiski võib mõnedel patsientidel esineda levotsetirisiini ravi ajal unisust, väsimust ja jõuetust. Seetõttu, kui te plaanite autot juhtida, potentsiaalselt ohtlikke tegevusi sooritada või liikuvate mehhanismidega töötada, peate arvestama, kuidas te ravile reageerite.

Teiste ravimite kasutamine:
Palun informeerige arsti või apteekrit sellest, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud teisi ravimeid, ka neid, mida saab osta ilma retseptita.

Seni ei ole koostoimeid teiste ravimitega kirjeldatud.

3. KUIDAS XYZALI KASUTADA

Kasutage Xyzali alati täpselt arsti ettekirjutuste järgi. Kui te ei ole kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. Tavaline annus on:

Üle 12-aastased noorukid ja täiskasvanud: 1 tablett päevas.

6...12-aastased lapsed: 1 tablett päevas.

Alla 6-aastastel lastel ei ole nende tablettide puhul võimalik annuse kohandamine lapse kehakaalu järgi.

Märkus: neerutalitluse häiretega (neerupuudulikkusega) patsientidel võib kasutada väiksemat annust (vt Ettevaatust Xyzali kasutamisel).

Tablett tuleb tervelt koos vedelikuga alla neelata. Ravimit võib manustada söögiaegadest sõltumatult.

Ravi kestus sõltub vaevuste tüübist, kestusest ja kulust. Heinapalaviku puhul piisab üldjuhul 3...4-nädalasest ning õietolmuga lühiajalise kokkupuute puhul 1-nädalasest ravist.

Kui te arvate, et Xyzali toime on liiga tugev või liiga nõrk, konsulteerige arsti või apteekriga.

Kui te võtate rohkem Xyzali tablette kui ette nähtud:
Märkimisväärne üleannustamine võib täiskasvanutel põhjustada suuremat unisust ning lastel esialgu ärevust ja rahutust, millele järgneb unisus.

Kui te arvate, et olete ravimit üleannustanud, palun informeerige sellest arsti, kes otsustab, milliseid meetmeid rakendada.

Kui te unustate Xyzali võtta:
Ärge manustage unustatud annuste korvamiseks topeltannust, vaid jätkake ravimi kasutamist vastavalt ettekirjutustele.

Toimed Xyzal-ravi lõpetamisel:
Erijuhiste järgimine ei ole vajalik.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Xyzal põhjustada kõrvaltoimeid.

Sageli (esinemissagedusega >1%) on kirjeldatud kergeid ja keskmise raskusega kõrvaltoimeid, näiteks suukuivust, peavalu, väsimust ja unisust.

Kui teil ilmneb mõni ülalkirjeldatud kõrvaltoimetest, palun informeerige sellest oma arsti, kes hindab kõrvaltoime(te) raskust ja otsustab, milliste edasiste meetmete rakendamine on vajalik.

Ülitundlikkusreaktsiooni (allergia ravimi suhtes) esimeste nähtude ilmnemisel lõpetage Xyzali võtmine.

Kui te märkate kõrvaltoimeid, mida ei ole selles infolehes nimetatud, palun informeerige sellest arsti või apteekrit.

5. XYZALI SÄILITAMINE

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Säilitamise erijuhised puuduvad.

Pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

6. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis: Medinet International Ltd., Tallinnas tel 6261025, fax 6261485

Pakendi infolehe kooskõlastamise kuupäev: oktoober 2004.