Avalehele
 

Daivonex Scalp Solution

PAKENDI INFOLEHT

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage, palun, nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Daivonex peanahalahus ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Daivonex peanahalahuse kasutamist
3. Kuidas Daivonex peanahalahust kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5 Daivonex peanahalahuse säilitamine
6. Lisainfo

Daivonex 50 µg/g, peanahalahus
Kaltsipotriool

- Toimeaine on kaltsipotriool. Peanahalahuse 1 g sisaldab 50 µg kaltsipotriooli.
- Abiained on hüdroküpropüültselluloos, isopropanool, levomentool, naatriumtsitraat, propüleenglükool, puhastatud vesi.

Müügiloa hoidja:
LEO Pharmaceutical Products
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Taani

Tootja:
LEO Pharmaceutical Products
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Taani

1. MIS RAVIM ON DAIVONEX PEANAHALAHUS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Daivonex D-vitamiini derivaadi, kaltsipotriooli, paikselt kasutatav ravimvorm, mis takistab naharakkude (keratinotsüütide) liigset jagunemist ja stimuleerib nende diferentseerumist.
Sellega normaliseerib Daivonex rakkude kiiret kasvu (proliferatsiooni) psoriaasikolletes.

Daivonex peanahalahust kasutatakse peanaha psoriaasi raviks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DAIVONEX PEANAHALAHUS KASUTAMIST

Ärge kasutage Daivonex peanahalahust:
- kui te olete ülitundlik (allergiline) kaltsipotriooli või Daivonexi mõne koostisosa suhtes.
- kui teil on kaltsiumi ainevahetuse häired
- kui teil on raske neerupuudulikkus või maksafunktsioonihäired.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Daivonex peanahalahus:
Peanahalahust ei tohi näole määrida, see võib põhjustada paikset ärritust. Pärast kasutamist on soovitav käsi hoolikalt pesta.

Rasedus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Ehkki eksperimentaalsed loomkatsed ei ole ravimi loodet kahjustavat toimet näidanud, ei ole Daivonex peanahaluse ohutus raseduse aegsel kasutamisel teada.

Imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Ei ole teada, kas kaltsipotriool eritub rinnapiima.

Kasutamine koos teiste ravimitega:
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

3. KUIDAS KASUTADA DAIVONEX PEANAHALAHUST

Kasutage Daivonex peanahalahust alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Tavaliselt määritakse Daivonex peanahalahust hommikuti ja õhtuti psoriaasikolletele. Nädalast lahuseannust 60 ml ei tohi ületada.

Kui samal ajal kasutatakse Daivonex kreemi või salvi, ei tohi kaltsipotriooli koguannus ületada 5 mg nädalas, mis vastab 100 g Daivonex kreemile või salvile (1 ml Daivonex peanahalahust vastab 1 g Daivonex salvile või kreemile).

Kui teil on tunne, et Daivonex peanahalahuse toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Daivonex peanahalahust rohkem, kui ette nähtud:
Suurte koguste (enam kui soovitatud annus) manustamine võib tekitada kaltsiumisisalduse suurenemise veres, mis taandub kiiresti ravi katkestamisel.

Kui te unustate Daivonex peanahalahust kasutada:
Ärge kasutage kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral nahale määrimata.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Daivonex peanahalahus põhjustada kõrvaltoimeid.

Sagedased kõrvaltoimed on naha kihelus, nahaärritus, põletus ja torkimistunne, nahakuivus, erüteem ja lööve.
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed on kontaktdermatiit, ekseem ja psoriaasi ägenemine.

Süsteemsed toimed võivad paikse manustamise järgselt avalduda väga harva, põhjustades hüperkaltseemiat või hüperkaltsiuuriat.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed on mööduvad naha pigmentatsiooni muutused, mööduvad valgustundlikkusreaktsioonid, ülitundlikkusreaktsioonid, k.a nõgestõbi, angioödeem, näoturse.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. DAIVONEX PEANAHALAHUSE SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Mitte kasutada pärast etiketil ja pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

6. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

MediNet International Ltd
Tallinnas tel 6275191, fax 6443575

Infoleht kaasajastatud: November 2003.

Infoleht on viimati kooskõlastatud juuli 2004