Avalehele
 

Daivonex salv

PAKENDI INFOLEHT

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage, palun, nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi, kui haigussümptomid on sarnased.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Daivonex salv ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Daivonex salvi kasutamist
3. Kuidas Daivonex salvi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5 Daivonex salvi säilitamine
6. Lisainfo

Daivonex 50 µg/g, salv

Kaltsipotriool

- Toimeaine on kaltsipotriool. Salvi 1 g sisaldab 50 µg kaltsipotriooli.
- Abiained on dinaatriumedetaat, dinaatriumfosfaatdihüdraat, α-tokoferool, vedel parafiin,
makrogoolstearüüleeter, propüleenglükool, puhastatud vesi, valge pehme parafiin.

Müügiloa hoidja
LEO Pharmaceutical Products
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Taani

Tootja
LEO Laboratories Ltd
Cashel Road, Dublin 12
Iirimaa

1. MIS RAVIM ON DAIVONEX SALV JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Daivonex D-vitamiini derivaadi, kaltsipotriooli, paikselt kasutatav ravimvorm, mis takistab naharakkude (keratinotsüütide) liigset jagunemist ja stimuleerib nende diferentseerumist.
Sellega normaliseerib Daivonex rakkude kiiret kasvu (proliferatsiooni) psoriaasikolletes.

Daivonex salvi kasutatakse psoriaasi raviks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DAIVONEX SALVI KASUTAMIST

Ärge kasutage Daivonex salvi:
- kui te olete ülitundlik (allergiline) kaltsipotriooli või Daivonex’i mõne koostisosa suhtes.
- kui teil on kaltsiumi ainevahetuse häired
- kui teil on raske neerupuudulikkus või maksafunktsioonihäired.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimigaDaivonex salv:
Salvi ei tohi näole määrida, see võib põhjustada paikset ärritust. Pärast kasutamist on soovitav käsi hoolikalt pesta.

Rasedus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Ehkki eksperimentaalsed loomkatsed ei ole ravimi loodet kahjustavat toimet näidanud, ei ole Daivonex salvi ohutus raseduse aegsel kasutamisel teada.

Imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Ei ole teada, kas kaltsipotriool eritub rinnapiima.

Kasutamine koos teiste ravimitega:
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

3. KUIDAS KASUTADA DAIVONEX SALVI

Kasutage Daivonex salvi alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Tavaliselt määritakse Daivonex salvi hommikuti ja õhtuti õhukese kihina psoriaasikolletele. Mõnedele patsientidele piisab säilitusravis ka vähematest manustamiskordadest.
Nädalast salviannust 100 g ei tohi ületada.

Lapsed
Üle 12-aastased lapsed: Salvi tuleb kahjustatud kohale määrida kaks korda päevas. Maksimaalne nädala annus on 75 g, mida ei tohi ületada.
6…12-aastased lapsed: Salvi tuleb kahjustatud kohale määrida kaks korda päevas. Maksimaalne nädala annus on 50 g, mida ei tohi ületada.
Alla 6-aastased lapsed: Vastavalt arsti korraldusele.

Kui teil on tunne, et Daivonex salvi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Daivonex salvi rohkem, kui ette nähtud:
Suurte koguste (enam kui 100 g Daivonex salvi nädalas) kasutamine võib tekitada kaltsiumisisalduse suurenemise veres, mis taandub kiiresti ravi katkestamisel.

Kui te unustate Daivonex salvi kasutada:
Ärge kasutage kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral nahale määrimata.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Daivonex salv põhjustada kõrvaltoimeid.

Sagedased kõrvaltoimed on naha kihelus, nahaärritus, põletus ja torkimistunne, nahakuivus, erüteem ja lööve.
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed on kontaktdermatiit, ekseem ja psoriaasi ägenemine.
Süsteemsed toimed võivad paikse manustamise järgselt avalduda väga harva, põhjustades hüperkaltseemiat või hüperkaltsiuuriat.
Väga harva esinevad kõrvaltoimed on mööduvad naha pigmentatsiooni muutused, mööduvad valgustundlikkusreaktsioonid, ülitundlikkusreaktsioonid, k.a nõgestõbi, angioödeem, näoturse.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. DAIVONEX SALVI SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Mitte kasutada pärast etiketil ja pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

6. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

MediNet International Ltd
Tallinnas tel 6275191, fax 6443575


Infoleht kaasajastatud: November 2003.

Infoleht on viimati kooskõlastatud juuli 2004