Avalehele
 

Valtrex

PAKENDI INFOLEHT

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Valtrex ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Valtrex’i kasutamist
3. Kuidas Valtrex’it kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5 Valtrex’i säilitamine
6. Lisainfo

Valtrex 500 mg tabletid
Valatsükloviir

- Toimeaine on valatsükloviir. Tablett sisaldab 500 mg valatsükloviiri.
- Abiained on (tableti sisu) mikrokristalne tselluloos, krospovidoon, povidoon, magneesiumstearaat, kolloidne ränidioksiid, puhastatud vesi; (tableti kate) hüdroksüpropüülmetüültselluloos, titaandioksiid, polüetüleenglükool, polüsorbaat 80 (ainult 500 mg tabletil), puhastatud vesi, sinine trükitint FT203 (briljantsinine E133), karnaubavaha.

Müügiloa hoidja: Glaxo Wellcome Operations, Greenford Road, Greenford, Middlesex UB6 0HE, Ühendkuningriik
Tootja: Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Hispaania
Partii vabastamise eest vastutav tootja : GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grunwaldzka 189, Poznan 60322, Poola

1. MIS RAVIM ON VALTREX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Valtrex tablette kasutatakse herpesviiruste (Herpes zoster, Herpes simplex) poolt põhjustatud haiguste, nagu vöötohatise, külmavillide ning suguelundite herpesnakkuse (genitaalherpese) raviks ja taaspuhkemise ärahoidmiseks.

Valtrex tablettides sisalduv valatsükloviir laguneb organismis atsükloviiriks, mis on viirusevastane aine ning spetsiifiline herpesviiruse suhtes, takistades viiruse paljunemist. Vöötohatise korral vähendavad Valtrex tabletid herpesega kaasneva närvivalu tugevust ja kestust.

Pakendis on 10 tabletti.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE VALTREX’I KASUTAMIST

Ärge võtke Valtrex’it:
- kui te olete ülitundlik (allergiline) valatsükloviiri, atsükloviiri või Valtrex tablettide mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Valtrex:
- kui teil on halvenenud neerutalitlus.

Tuleb jälgida, et Valtrex’it kasutavad patsiendid (eriti vanemad inimesed) saaksid rohkelt vedelikku.

Rasedus ja imetamine:

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib ravimit kasutada vaid juhul, kui arst nii soovitab. Informeerige oma arsti, kui te olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Ravim ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Kasutamine koos teiste ravimitega:
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Neerutalitlust mõjutavad ravimid võivad suurendada atsükloviiri sisaldust veres.

3. KUIDAS VALTREX’IT KASUTADA

Võtke Valtrex’it alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Parimate ravitulemuste saavutamiseks on oluline alustada ravi võimalikult vara. Korduva herpesviirusest tingitud haigestumise korral tunnete üsna varakult eelvaevusi. Nende tekkides ongi õige kohe ravi alustada. Kui kahtlustate endal herpesnakkust, pöörduge arsti poole võimalikult ruttu, et saaksite alustada ravimi võtmist õigeaegselt.

Vajaliku annuse ja ravikuuri kestuse määrab arst.

Vöötohatis: tavaline annus on 1000 mg 3 korda päevas 7 päeva jooksul.

Herpes simplex-infektsioonid: 500 mg 2 korda ööpäevas. Ravi kestus korduvate haigusjuhtude korral on 5 päeva, esmase haigestumise raskematel juhtudel kuni 10 päeva.

Taastekkivate Herpes simplex-infektsioonide ärahoidmine: terve immuunsüsteemiga täiskasvanud patsientidele ettenähtud annus on 500 mg 1 kord ööpäevas. Mõned patsiendid, kellel esinevad väga sagedased haiguse taas?puhangud (nt 10 või enam korda aastas), võivad täiendavat kasu saada ööpäevase annuse 500 mg manustamisest väiksemate annustena (250 mg 2 korda ööpäevas). Immuunpuudulikkusega täiskasvanud patsientidele ettenähtud annus on 500 mg 2 korda ööpäevas.

Ärge ületage arsti poolt määratud annust.

Kui te võtate Valtrex’it rohkem kui ette nähtud:
Andmeid Valtrex’i üleannustamise kohta on vähe. Üleannustamise kahtluse korral pöörduge arsti poole.

Kui te unustate Valtrex’it võtta:
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Valtrex põhjustada kõrvaltoimeid.

Tavaliselt talutakse Valtrex tablette hästi, sagedamini esinevateks kõrvaltoimeteks on kerge peavalu ja iiveldus. Tekkida võivad ka nahalööbed või kerged seedehäired (oksendamine, kõhuvalu, kõhulahtisus). Neerupuudulikkusega haigetel on täheldatud mööduvaid närvisüsteemi häireid: segasus, peapööritus, uimasus, hallutsinatsioonid, väga harva kooma. Üksikutel juhtudel on kirjeldatud verepildis vereliistakute vähesust e. trombotsütopeeniat.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. VALTREX’I SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

6. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis: GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Pärnu mnt. 67A, 10134 Tallinn.

Infoleht on viimati kooskõlastatud september 2004.