Avalehele
 

ADVANTAN nahaemulsioon

PAKENDI INFOLEHT

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi juhul, kui haigussümptomid on sarnased.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on ADVANTAN nahaemulsioon ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne ADVANTAN nahaemulsiooni kasutamist
3. Kuidas ADVANTAN nahaemulsiooni kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. ADVANTAN nahaemulsiooni säilitamine
6. Lisainfo

ADVANTAN 0,1%, nahaemulsioon

Toimeaine on:
Metüülprednisoloonatseponaat (0,1%)

Abiained on:
Keskmise ahelaga triglütseriidid, kaprüül-kapriin-steariinhappe triglütseriid (Softisan 378), polüoksüetüleen-(2)-stearüülalkohol, polüoksüetüleen-(21)-stearüülalkohol, bensüülalkohol, dinaatriumedetaat, glütserool 85%, destilleeritud vesi.

Müügiloa hoidja/Tootja
Schering AG
D-13342 Berliin
Saksamaa

1. MIS RAVIM ON ADVANTAN NAHAEMULSIOON JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

ADVANTAN nahaemulsioon on põletikuvastane ravim (neerupealise koore hormoon), mida manustatakse nahale. ADVANTAN nahaemulsioon surub maha põletikulisi ja allergilisi nahareaktsioone ning leevendab seega nahahaigustest tulenevaid sümptomeid, nagu punetus (erüteem), naha paksenemine, nahapinna karenemine, vedeliku kogunemine (turse), sügelus ning muid kaebusi (põletustunne või valu).

ADVANTAN nahaemulsiooni kasutatakse kerge või keskmise raskusega ägeda eksogeense ekseemi (allergiline kontaktdermatiit, ärritusdermatiit) ja endogeense ekseemi (atoopiline dermatiit, mündikujuliste laikudega (nummulaarne) ekseem, higierituse häiretega kaasnev (düshidrootiline) ekseem, rohke rasueritusega kaasnev (seborroiline) ekseem) raviks.

Pakendi suurused: 20 g ja 50 g tuubid.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ADVANTAN NAHAEMULSIOONI KASUTAMIST

Ärge kasutage ADVANTAN nahaemulsiooni:

· kui olete ülitundlik (allergiline) metüülprednisoloonatseponaadi või ADVANTAN nahaemulsiooni mõne koostisosa suhtes.
· kui teil on ravitavas piirkonnas tuberkuloosne, süfiliitiline, viiruslikust nahahaigusest (nt tuulerõugetest, vöötohatisest) või roosvistrikust tingitud nahakahjustus, suuümbruse nahapõletik või ravitava piirkonna vaktsinatsioonijärgne nahareaktsioon.

Ravikogemuste puudumise tõttu ei soovitata ADVANTAN nahaemulsiooni kasutada alla 4 kuu vanustel imikutel. Üle 4-kuu vanuste imikute ja kuni 3-aastaste väikelaste puhul tuleb ravist loodetavat kasu ja võimalikku ohtu hoolikalt hinnata.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ADVANTAN nahaemulsioon:

• kui raviarst on diagnoosinud, et teie nahahaigusega kaasneb bakteriaalne nahainfektsioon ja/või seeninfektsioon, on vajalik täiendav spetsiifiline ravi.
· kui seoses ADVANTAN nahaemulsiooni kasutamisega kuivab teie nahk liigselt, tuleb üle minna suurema rasvasisaldusega koostisele (Advantan salv või Advantan rasvane salv).
· ADVANTAN nahaemulsiooni näole manustamisel ei tohi see silma sattuda.
· kui teil on esinenud silma siserõhu tõus (glaukoom), siis rääkige sellest kindlasti arstile.

Neerupealise koore hormoonide (kortikosteroidide) süsteemsest kasutamisest on teada, et silma siserõhuhaigus võib areneda ka kortikosteroidide kasutamise tagajärjel (nt pikaajaline suurte annuste manustamine või ulatuslikele piirkondadele kandmine, neid piirkondi sulgevad sidemed või silmade ümbruses kasutamine).

ADVANTAN nahaemulsiooniga suurte piirkondade (40…60% nahapinnast) ravimisel ja isegi õhku mitteläbilaskvate sidemete kasutamisel ei ole täiskasvanuil ega lastel mingeid neerupealise funktsioonihäireid täheldatud. Sellegipoolest ei tohi nahapiirkonda, kuhu on ADVANTAN nahaemulsiooni manustatud, katta õhku mitteläbilaskvate sidemetega, st kahjustatud nahka ei tohi õhukindlalt isoleerida. Pidage meeles, et mähkmed on selles tähenduses õhku mitteläbilaskvate side.

ADVANTAN nahaemulsiooni kasutamine koos toidu ja joogiga:

Ei ole oluline.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Kui olete rase või kahtlustate rasedust, palun teavitage sellest eelnevalt arsti. Üldreeglina ei tohi kortikosteroide sisaldavaid paikseid ravimeid raseduse esimese kolme kuu jooksul kasutada. Eriti tuleb vältida kasutamist suurel nahapinnal või pikaajaliselt.

Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Kui toidate last rinnapiimaga, siis ei tohi te ADVANTAN nahaemulsiooni rindadele kanda. Eriti tuleb vältida ravimi kasutamist ulatuslikel piirkondadel või pikaajaliselt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Mingeid toimeid ei ole teada.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

3. KUIDAS ADVANTAN NAHAEMULSIOONI KASUTADA

Kasutage ADVANTAN nahaemulsiooni alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kandke ADVANTAN nahaemulsioon õhukese kihina üks kord ööpäevas naha kahjustatud piirkonnale ning hõõruge kergelt sisse.

Tavaliselt ei tohi kasutamine täiskasvanuil ületada 2 nädalat.

Kui teil on tunne, et ADVANTAN nahaemulsiooni toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate ADVANTAN nahaemulsiooni rohkem kui ette nähtud:

Muretsemiseks pole põhjust. Ühekordne üleannustamine (st kui üks kord on manustatud suurele nahapiirkonnale) või juhuslik allaneelamine ei kujuta endast mingit ohtu.

Kui te unustate ADVANTAN nahaemulsiooni kasutada:

Vahelejäänud annuse hüvitamiseks ärge kasutage ADVANTAN nahaemulsiooni suuremaid koguseid.

Toimed, mis tekivad pärast ravimi ADVANTAN nahaemulsioon kasutamise lõpetamist:

Juhul, kui teie nahahaiguse esialgsed sümptomid peaksid taastuma, siis konsulteerige arstiga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka ADVANTAN nahaemulsioon põhjustada kõrvaltoimeid.

Üksikutel juhtudel võivad ADVANTAN nahaemulsiooniga ravi ajal tekkida nahahaiguse piirkonnas sellised sümptomid nagu sügelus, kipitus, punetus (erüteem), naha kuivus, ketendus või villid (vesiikulid).

Nii nagu kõigi paikseks kasutamiseks mõeldud kortikosteroididega, võivad ka selle ravimi puhul harva esineda järgmised kõrvaltoimed: karvanääpsupõletik (follikuliit) või allergilised nahareaktsioonid ravimi mõnele koostisosale.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. ADVANTAN NAHAEMULSIOONI SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Säilitamisel eritingimusi ei ole.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Teksti kaasajastamise kuupäev:
01.04.03

Infoleht on viimati kooskõlastatud: november 2003.

KUI TE VAJATE LISAINFORMATSIOONI, SIIS PÖÖRDUGE PALUN OMA ARSTI VÕI APTEEKRI POOLE.

6. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis
Schering AG Eesti Filiaal
Pärnu mnt. 139e, Tallinn
Tel. 06 558 565